درختان میوه سازگار با آب شور

 

به نام خدا در این مقاله قصد داریم در مورد درختانی صحبت کنیم که با آب شور سازگار هستند امروزه با توجه به خشک سالی های پی در پی و کم بود آب شیرین باید دنبال فکر و چاره ای باشیم تا این مشکل رو حل کنیم پس تیم محتوا نویسی فروشگاه نهال سیروس قص دارد به معرفی درختانی بپردازد که در برابر خشک سالی و آب شور می توانند رشد کنند

درختان میوه سازگار با آب شور

 

با توجه به حجم جمعیتی که روز به روز در حال افزایش می باشد منابع آبی و کشاورزی رو به کاهش می باشد به همین دلیل متخصصان کشاورزی تلاش می کنند تا این مشکل را حل کنند. تا بتوان از منابع آبی و خاک به نحو احسنت استفاده شود.

 

درختانی که با آب شور مقاوم هستند

 

درختانی که نام برده می شوند، مقاوم به آب یاری با آب شور هستند و مقاومت آنها بستگی به درصد نمـک در آب دارد اگر مقدار نمک آن زیاد باشد یک تعداد کمی توانایی دارند تا رشد کنند، مانند: انواع کـاج ها (ایلـان، گـل ابریشم، زبان گـنجشک، تـوت، صـنوبر، سـپیدار، اقاقـیا، سـنجد)

 

پسته مقاوم به کم آب و خشکی

 

پسته یکی از درختان مقاوم به شرایط نا مساعد محیطی مثل شـوری آب، خـاک و هـمچنین خـشکی و کم‌ آبی بـوده و به عـنوان مهم‌ ترین محصـول اقتصـادی در بسیاری از مناطق کـویری و خشـک قـابل توسعه می باشد.

 

درختچه سماق مناسب با آب و هوای گرم و خشک

 

درختچه سـماق، درخـتی کـوچک می باشد با ارتفاع ۳ متر و گاهی به ۴متر بالغ می‌شـود و شـاخه‌های جوان و دمـبرگ‌ های آن را مـو های زبر پوشـانیده است. سـماق به عـنوان یکی از گـونه های گـیاهی جنـگلی خـودرو که دست بشـر در گسـترش آن کمتر دخالت داشته است، به شکل درختچه ای است کوهـستانی که میوه های خوشه‌ ای دارد، رنگ میـوه آن قرمز و قهو های و طـعم آن گس است، ولی پس از رسیدن ترش می شود.

آب و هـوای گرم و خشک را می پسنـدد، گـیاهی نور پسنـد بوده و غیر مـقاوم به سـایه است، مقاوم به آفـات و امـراض بوده، اگر در اثر کم آبی خشـک شود با مـختصر رطـوبت ایجاد پا جـوش می کند و در صـورت سرمـا زدگی سـاقه های جدید ایجاد می کند.

 

درخت انگور

 

در حالت کلی درخت انـگور درخـتی مـقاوم نسـبت به کـم آبی است ولی درخـتان انـگور جـوان تر تا وقتی که ریشـه قـوی ندارند به آبیاری نیاز دارند. مزیت انتخـاب شیوه آبیاری درخـت انـگور به صـورت قـطره ای این است که آب کـمتری هـدر می رود، احتمـال گـرفتار شدن درخت به بیمـاری های قـارچی نیز به این عـلت که رطـوبت کـمتری روی بـرگ و شـاخه های درخـت وجود خـواهد داشـت کـمتر مـی شود.

آبیـاری درخـت انـگور در اولـین فـصل رشـد آن باید به طور مـداوم انجـام شـود و خـاک باید همیشـه مـرطوب بـاشد ولی وقتـی درخـت بیشـتر رشـد کـرد و بـزرگ شد، با تـوجه به عـوامل گـوناگون، باید در فـصل هـای مـتعادل سـال هر چـند هـفته یـک بار آبـیاری شـوند ولـی آبیـاری زیاد نیز مـی تواند باعـث خـراب شـدن ریشـه و مـرگ گـیاه شـود. در شـرایط خشـکسالی یا کـم آبـی درخـت ممــکن اسـت رشــد کــمی داشتــه بـاشـد و مــیوه نــدهد. درختــان انــگوری که بــالغ شـده اند در فصــولی که بـاران کـم مـی بـارد یا اصـلاً نمـی بارد باید حـداقل هـفته ای یک بار آبیاری شوند ولی هنگامی که درخـت شـروع به میوه دادن کرد، می توانید آبیاری درخت انگور را مقداری کم کنید تا میوه ها برسند.

 

 

گیاه هالیمدا 

 

هـالیمدا یا گـیاه سـکه ای یک جـلبک بـزرگ سـبز رنـگ با بافتـی آهـکی بـوده و یـکی از ارزشـمندترین گـیاهان تـزیینی مـخصوص آکـواریوم هـای آب شـور می باشد. اغـلب اوقـات به آن گـیاه سـکه ای نیز گفته می شـود. گـیاه هـالیمدا از ارزشـمندترین گـیاهان تـزیینی مـخصوص آکـواریوم هـای آب شـور مـی باشد. این گـیاه دارای بـرگ های مـدور و گـرد سـبز رنـگی بـوده که از انتـها به یکـدیگر متصـل بـوده و در انـتها سـایز آنـها کـوچکتر می شود.

این گـیاه ذخـیره بـزرگ کـربـنات کلـسیم را در بـافت های خـود نـگهداری مـی کند به هـمین سـبب نیـازمند مـنبع تـهیه کلـسیم و نـور بـسیار کـافی برای رشـد و نمو خـود مـی باشد اگر هرکـدام از این شـرایط بـرای او فـرهم نـگردد بـرگ ها کـم رنـگ شـده و به رنـگ سـفید در خـواهند آمـد. هـنگامی که بـرگ های دارای طـول عـمر بـیشتر و پیـرتر به کـف آکـواریوم افـتاده و دچـار پـوسیدگی مـی شود کلسیـمی که مـصرف کـرده اسـت را آزاد کـرده و به قـدرت بـافری تانـک اضـافه مـی کند.

این گـیاه متصـل به سنـگ زنـده نبـوده و جـهت استفـاده باید در تانـک در زیر مـاسه کـاشته شـود. اصـول تغذیه هالـمیدا. اگـرچه شمـا قـادر به افـزودن آهـن برای جبـران کـمبود غـذایی آب به تانکـتان بـرای این گـیاه خـواهید بود، امـا تـوجه داشتـه بـاشید که افـزودن آهـن شـاید منجر به افـزایش جـلبک های مـویی و رشتـه ای مـزاحم و جـلبک های نامـطلوب در تانـک شما خواهد شد.

 

کشت خربزه با آب شور و لـب شور

 

مـطالعات مـرکز تـحقیقات کشـاورزی حـاکی از آن اسـت کـه کـشت خـربزه دیـررس سـبزوار (مـه ولاـتی) با اسـتفاده از آب شـور و لـب شـور، عـلاوه بر کاهـش تـلفات آب، افـزایش صـادرات ایـن مـحصول را نـیز به هـمراه دارد. ایـن نـوع خـربزه ویـژگی هـای زیـر را داراست:

  • قابـلیت نگـهداری به مـدت طـولانی تر نـسبت بـه سـایر انـواع
  • کـیفیت و انـدازه مـناسب بـرای مـصرف داخـلی و صـادرات
  • سـازگاری با آب شـور و لـب شور
  • حمـل و نقـل آسـان به دلیـل کـیفیت بـالای مـحصول

طـبق این بـررسی ها، خـربزه به دسـت آمـده از منـاطقـی با آب شـور شـیرین تر از دیـگر مـناطق اسـت. در شـرایط شـوری، خـربزه بـرای جـذب آب بـیشتر، مـجبور به شـکستن پلـی سـاکاریدها و تبـدیل آن به مـنوسـاکاریدها اسـت که این فـرآیند شـیرینی مـحصول را در پـی دارد. شـایان ذکـر اسـت طـبق این تحقیقـات، برای کـشت ایـن مـحصول و رسـیدن به بـرداشت ایـده آل مـراحلی بـاید رعـایت شـود.

 

دیگر مطالب وبسایت

 

 

محصولات فروشگاه نهال سیروس

 

 

فروشگاه نهال سیرویس مجموعه ای متشکل از کارشناسان مجرب در حوزه های تخصصی نهال و گیاه و خدمات، همواره در تلاش است. تا خدمات با کیفیتی به شما ارائه دهد.

برای سفارش نهال و گیاه با شماره های ۰۹۱۲۲۱۲۷۶۹۸ ، ۰۲۱۷۶۳۰۸۱۰۲ تماس بگیرید.

موفق باشید.