سم برای شته درختان

 

قبل از اینکه به موضوع بحث مان بپردازیم باید بدانیم که شته درختان چیست و چگونه پدید می آیند. شته نوعی از بیماری آفت می باشد که از طریق حشرات ریز با خرطوم گیاهان را به سمت نابودی و از بین بردن می کشاند. معمولا با گرم شدن هوا و در فصل بهار و تابستان این نوع حشرات ظهور پیدا می کنند که قبلا در مورد جلوگیری از وجود آفت ها در باغ بحث کامل نموده ایم پس تا آخر با تیم محتوا نویسی فروشگاه نهال سیروس باشید تا کامل بحث را درک کنید.

 

سم برای شته درختان

 

شته ها بیشتر اوقات از برگهای جوان و تازه تر تغذیه می کنند و با مکیـدن شـیره ی پرورده ی گیاه باعث جمع شدن برگ ها میشوند. به علت اینکه شته ها از نور آفتاب بیزارند و از نور مستقیم آفتاب معمولا پشت برگ ها و در سایه مخفی شده و با تغذیه از شیره ی گیاه باعث پراکنده کردن شیره ی چسبنده در روی برگ ها و هر چیزی که زیر درخت باشد می شوند.

 

بهترین سم برای نابودی شته ها

 

بسیاری از دوستان دیازینون را سم شته کش می دانند و با توجه به عدم شناخت منطقی نسبت به چگونگی کاربرد سموم و اطلاعات نا درست بیشتر اوقات نتیجه ی خوبی از سم پاشی نمی گیرند.
با توجه به مخفی شدن شته ها در پشت بـرگ ها و لولـه ای شدن سـطح برگ، این حشرات پنـاهگاه بسیار مناسبی و خوبی برای خود پشت برگ های جمع شده یافته و باعث میشود که سموم تماسی مثل دیازینـون اثر بیشتری روی کنترل آنها نداشته باشد.
پس با توجه به این شرایط بهترین سمـوم برای کنتـرل شـته ها استفـاده از سموم سیستـمیک مثل کنفـیدور ، افـوریا ، اسـتامی پراید و سم تدخینـی پیریمـور می باشد.

 

چندبار در سال سم پاشی کنیم

 

سـموم مختلف دوره ی کارنـس متفاوتی داشـته (مدت ماندگاری سموم در بافت گیاه) و اثر آنـها تا مدت زمان معـینی در گیـاه خواهد ماند

سم کنـفیدور و افوریـا کاملا سیـستمیک بوده و نیـازی ندارد که تمام قسمت های برگ نظیر پشـت و لابه لای شـاخه ها را به خوبـی با فشار سـم پاش شـست و شـو دهیم. با اسـپری زدن سم روی قسـمت های مختـلف برگ سم به داخل شـیره ی گیـاه نفـوذ کرده و حـتی اگر یک شـاخه سم نخـورده باشد از طریـق آوندها سـم به کل گیـاه منتـقل شده و در هر کجا که آفت از شـیره ی گیاهـی تغـذیه کند مسـموم می شود.

با یک بار سـم پاشـی درسـت معمـولا کل شـته ها از بین می روند و اثر سم تا حدود بیست و پنج روز در گـیاه باقی مـی ماند. بعد از آن دوباره مـمکن است در شـرایط گرمای هوا (به دلیل تکثیر سریع این حشـرات) و جابجـایی از طریـق باد و یا پرواز شـته ها از باغ های همسـایه دوباره آفت به کشـت و کار ما حـمله کند،

که با توجـه به نوع تغـذیه و رعایت اصـول میزان خسـارت می تواند متـفاوت باشد. پس با داشتـن یک برنامه غذایـی اصـولی و رعایـت تمام نـکات می تـوانید نتـیجه بهتـری بگـیرید و در بلند مدت دیـگر نیازی به سمـپاشی ندارید و به دلیـل تغـذیه درسـت درخـتان، آفات کمـتری به سـراغ باغ شما می آیـند.

 

علائم آلودگی گیاهان

 

با توجه به اینکه خسـارت شـدیدی مانند ضعـف گـیاه و ریزش میـوه ی آنـها در اثر حمـله ی این آفـت به گـیاه وارد شـود، بهتر اسـت که مرتـب نـوک شـاخه های جـوان و پشـت بـرگ ها را از نزدیـک چـک کـنید و بـرای آگاهـی از مقـدار آلـودگی و کاهـش جمـعیت شـته از نصـب کارت های چسبـنده زرد در نزدیـکی گیاهـان اسـتفاده کـنید.

یکـی از جالـب ترین همزیسـتی های بین جانـداران همزیسـتی بین مـورچه و شتـه اسـت. این می تـواند علامـت خیلی خوبـی باشـد برای اینکـه هر وقـت دیدید مـورچه ها روی تـنه ی درخـت یا گـیاه شـما رفـت و آمد می کنـند احتمـالا شـته هم روی گیـاه وجود دارد.

مـورچه ها به جابجـایی شـته ها روی گیـاه کمـک می کـنند و در عـوض از شـیره بوجـود آمـده در اثز تغـذیه ی شـته نیز تغـذیه می کنند.

از دیـگر عـلایم بروز این آفت هـمانطور در ابتدا گفـته شد لـوله ای شـدن برگ ها و ترشـح شـیره ی چسـبنده از آن می باشـد. کفـشدوزک ها هم از دشـمنان اصـلی شـته ها بوده و با تـغذیه از شـته ها به کـنترل جمـعیت آفـت کـمک زیادی میکـنند و با مشـاهده ی آنهـا می توان این حـدس را زد که احتـمالا گیـاهان ما درگیر آفـت شـته شده اند.

 

 

انواع شته

 

در مرحـله ابتدایی بـاید به درک انـواع شتـه و روش های ایـجاد آنهـا پرداخـت. شتـه سـبز هـلو و خربـزه معمـولاً در تولیـد گلخـانه ها رایـج اسـت و جای تعجـب هم نـدارد که کنتـرل آن کـمی چالـش برانـگیز اسـت. آنـها ممـکن اسـت در برابر برخـی از حشـره کـش ها تحمـل و یا مقـاوم باشنـد، و شـته های خـربزه اغلـب دارای نوعـی مـوم (شکـوفه) هستند که در برابر مرطـوب شـدن مقـاومت می کند.

عـلاوه بر اینـها در سـبزیجات شـته کلـم روی کلـم های زینتـی، شـته گاو بر روی زرشـک، شـته پیـاز روی پیـاز، شتـه ریشـه برنـج روی دیفـنباخیا، شتـه گل داودی و شـته آلو، شـته گل سرخ، و شـته سـیب زمینـی و تـنباکو در کالیبـراوا و گلبـرگ از دیگر مواردی اسـت که اغلب مشـاهده می شود.

 

شـته های کلـم و لالـه بسـیار موم هستـند و همچنـین روی گیاهـان مومـی زندگـی می کننـد و در برابر پوشـش مقاومت می کنـد. شـته های Foxglove و کلـم باعث می شـوند که شـاخ و برگ های میـزبان را منقبـض کنند و از شـته های محصـور در داخل محـافظت کنند. شتـه های ریشـه بیشـتر یا کل زندگـی خود را در زیر زمـین می گـذرانند، اما خوشـبختانه خیـلی رایج نیسـت.

مراقـب عـلائم اولیه شـته ها، پوسـت های معمـولی یا خود شتـه ها باشـید. شـاخه های جوان را همـیشه بررسـی کنید. شـته های ریشـه و پیـاز برنج روی سـاقه ها در نزدیکـی خط خاک مشـاهده می شوند. سایر شـته های ریشـه به صورت پشـته های سـفید و مومـی روی ریشـه ها نشـان می دهـند. قبل از شـروع به کار در گلـخانه از شـر علـف های هرز خلـاص شوید.

 

دیگر مطالب وبسایت

 

 

محصولات فروشگاه نهال سیروس

 

 

فروشگاه نهال سیرویس مجموعه ای متشکل از کارشناسان مجرب در حوزه های تخصصی نهال و گیاه و خدمات، همواره در تلاش است. تا خدمات با کیفیتی به شما ارائه دهد.

برای سفارش نهال و گیاه با شماره های ۰۹۱۲۲۱۲۷۶۹۸ ، ۰۲۱۷۶۳۰۸۱۰۲ تماس بگیرید.

موفق باشید.