با کود آهن آشنا شوید

 

همان طور با مفهوم کود آشنایی دارید کود ها وسیله ای برای تقویت گیاهان، نهال ها می باشند اما در این مقاله امروز قصد داریم تا شما را با یکی از قوی ترین و مغذی ترین کود برای گیاهان خصوصا گیاهان و نهال های آپارتمانی آشنا کنیم پس با تیم محتوا نویسی فروشگاه نهال سیروس تا آخر همراه باشید.

 

با کود آهن آشنا شوید

 

بهـتر اسـت بـدانید که کـود آهـن در واقـع یکـی از منابـع عنصـر FE یا همـان عنصـر گـروه هشتـم جـدول تنـاوبی اسـت که جـزء ریز مـغذی هـای مـورد نیـاز گیاهـان طبقـه بنـدی می شـود یعنـی که تـوسط گیاهـان در مقـادیر کـمتری نسبـت به عناصـر مغـذی اولیـه یا ثانـویه مـورد نیاز خـواهد بود. بنـابراین ایـن عنـصر اغـلب در خـاک هـای هـوادیده به وفـور یافت مـی شود اما در مقـابل فعـالیت بیـولوژیکی بسیـار کمـی دارد.

 

امـروزه اهـمیت آهـن به انـدازه ای پیـش رفتـه اسـت که کارشناسان حرفه ای تـغذیه گیـاهی همـواره در تـلاش هستند تا بـرای تشخیـص عـلائم کمـبود آهـن و رفـع مـوانع جـذب عنصـر آهـن خـواهند بـود. کـود آهـن را مـی توان از مهـم تـرین و اصـلی تـرین عنـاصر مـورد نیاز در رونـد رشـد و نمـوی گیاهان دانسـت کـه فـرقی نمـی کند درختـی بـزرگ یا یـک گلـدان کـوچک از گیـاهان آپارتمـانی داشتـه باشیـد زیرا تمـامی آن ها برای اصلـی تـرین رونـد حیـاتی شـان یعنـی فتوسـنتز به آهـن نیـاز پیـدا خـواهند کرد.

در واقـع هـمانطور که زنـدگی انسـان و سـایر حیـوانات وابسـته به غـذا، آب و هـوا اسـت آهـن نیـز یـکی از عنـاصر مـورد نیـاز بـرای ادامـه حـیات در گـیاهان خـواهد بـود و به هـمین خـاطر کافـی نبـودن سطـوح آهـن در گیـاهان مشـکلاتی را در پـی خـواهد داشـت.

 

کودآهن برای چه گیاهانی مناسب می باشد

 

به طـور کلـی بـرای اینـکه متـوجه شـوید ایـن کـود ها بـرای مصـرف و تقـویت کـدام گیـاهان منـاسب هسـتند در ابتـدا بـایستی میزان اسیـدی بـودن و قـلیایی بـودنخـاک گیاهـتان را انـدازه گـیری نمـایید و سپـس بر اسـاس نـوع مـناسب، کـود را بـرای گیـاه انتخـاب نمـایید. البتـه از این نـکته غـافل نشـوید که بـهترین کـود های آهـن اغـلب ۶ درصـد هسـتند و با مـاده ای به نـام EDDHA کـلاته شـده اند زیـرا مقـاومت بالایـی درون خـاک هـای قلـیایی خـواهند داشـت.

ایـن کـود مـعمولا برای اغـلب گـل هایی که در فضـای باغـچه کشـت مـی شوند و هـمچنین گـل های اپـارتمانی کامـلا ایـده آل خـواهد بود. عـلاوه بر ایـن به خاطـر ترکیبـات مناسـب آن ها یـکی از انـواع کـود آهـن برای گـندم، پستـه و گـوجه فـرنگی اسـت که مـی توانید به راحـتی از آن ها در زمین ها یا کشاورزی تان استفاده نمایید.

 

 

چه مقدار کود آهن استفاده کنیم

 

همـانطور که مـتوجه شـدید و مـی دانید مـعمولا مصـرف کـود آهـن در زمـین ها و مـزارعی که دچـار کمـبود آهـن مـی باشند توصیـه خـواهد شـد و هـمچنین انـواع کـود آهـن تـوسط متـخصصان مـعفی و تـولید شـده اسـت. اما با این حال آگاهـی از نحـوه و مـیزان استفـاده صـحیح از کـود آهـن نیز جـزو ضـروریات بـوده و کـشاورزان بـاید به خـوبی از آن مـطلع باشنـد تا بتـوانند بهتـرین و بیشتـرین بهـره وری را از مصـرف این کـود کسـب نمـایند.

دقـت داشـته باشـید که در مقـدار و نحـوه مصـرف کـود آهـن معمـولا نـوع گیـاه و نیـاز هـای آن، شـرایط رشـد و همـچنین منطـقه مـورد نظر بسـیار مـهم و تاثیـرگـذار خـواهد بود. در فـرآیند استفـاده از کـود آهن از این نکتـه غـافل نشـوید که مصـرف هـر نوع کـود و مـاده غـذایی به سـرعت بیش از حد می تواند به همـان اندازه ای که مـوثر اسـت خطـرناک نیز باشـد.

برای مثـال مصـرف زیـادی کـود آهـن ممـکن اسـت مـوجب از دسـت رفتـن طـراوت و شـادابی گیـاهتان شود. با وجـود اینـکه کـود آهـن از دستـه کـودهایـی اسـت که آثـار مخـرب چنـدانی بر گـیاه نـدارد اما بـاز تـوصیه می کنیـم که پیـش از اسـتفاده حتمـا مقـدار و نحـوه مصـرف را بـدانید.

 

روش استفاده از کودآهن

 

کـود آهـن معمـولا در دو حـالت جـامد و مـایع وجـود دارد که پـس از انتخـاب نـوع کـود خـود بایستـی نـکاتی را مـورد تـوجه قـرار دهیـد و سپـس میـزان و نحـوه ی کـود دهـی را تـعیین نمـایید. در رونـد استفـاده از کـود ایـن نکـته را مـورد تـوجه قـرار دهـید کـه گـیاهان بـزرگتر کـه دارای شـاخ و بـرگ هـای فـراوان و مـیوه و گـل هـستند معـمولا نـسبت بـه گیـاهـان کـوچک تـر و بـدون گـل و میـوه به مقـادیر کـمتری از آهـن نیـاز دارنـد.

همـچنین کـه مـیزان انـدازه ریشـه ها نیز در مقـادیر آهـن مصـرفی مـوثر خـواهند بـود بـرای مثـال گـیاهان بـالغی که هـرس و سـرزنی شـده اند اغلـب ریشـه هـای قـوی و بلـندی خـواهند داشـت و در مقـایسه با گیـاهان جـوانی که از نظـر جثـه با آن ها بـرابـرند در صـورت میـزان رشـد بـرابـر به کـود بیشتـری نیـاز خـواهند داشـت.

معمـولا تـوصیه مـی شـود کـه کـود هـای آهـن محـلول را همـراه با آبـیاری به گـیاه بـدهـید و از ریـختن کـود محـلول خـالص به گـیاهان اکـیدا خـودداری نمـایید. در مقـابل کـود های جـامد را نـیز مـی توانید به دو صـورت به گـیاه بـدهـید. در روش اول بـایستی آن ها را درون آب حـل کـنید و سـپس گیـاه را در زمـان آبیـاری تغـذیه نمـایید. در روش دوم مـی تـوانید کـود را به هـمان شـکل جـامدی که دارد استفـاده نمـایید که در این صـورت بـایستی از مقـداری از کـود را بـر روی سطـوح خـاک به صـورت یکنـواخت پخـش نمـایید تا با هـر مـرتبه آبیـاری نیاز گیـاهتان تامـین گـردد.

 

خواص کودآهن

 

 • درمان زرد شدن برگ و ساقه گیاهان
 • جلوگیری از ریزش برگ گیاهان
 • افزایش شادابی و سرزندگی گیاه
 • افزایش مقاومت گیاه در هوای سرد
 • افزایش مواد آلی درون خاک
 • رشد بیشتر برگ و ریشه گیاهان
 • بالا رفتن عمل فتوسنتز
 • رشد سریع تر درختان
 • از بین برنده آفات، سفیدک و شپشک ها
 • بزرگی و رشد بهتر میوه ها
 • مقاومت بالا در برابر خاک های قلیایی

 

دیگر مطالب وبسایت

 

 

محصولات فروشگاه نهال سیروس

 

 

فروشگاه نهال سیرویس مجموعه ای متشکل از کارشناسان مجرب در حوزه های تخصصی نهال و گیاه و خدمات، همواره در تلاش است. تا خدمات با کیفیتی به شما ارائه دهد.

برای سفارش نهال و گیاه با شماره های ۰۹۱۲۲۱۲۷۶۹۸ ، ۰۲۱۷۶۳۰۸۱۰۲ تماس بگیرید.

موفق باشید.