روش پرورش درخت در گلدان

 

روش پرورش درخت در گلدان دارای اصول خاص و قوانینی می باشد امروز در این مقاله قصد داریم در مورد این موضوع به طور کامل به گفت و گو بپردازیم پس با تیم محتوا نویسی فروشگاه نهال سیروس همراه باشید.

 

روش پرورش درخت در گلدان

 

همه می دانیم با توجه به شرایط زندگی و نداشتن فضای کافی برای کاشت درخت در شهر ها و محل زندگی آپارتمانی هستیم پس خیلی خوب می وشد تا ما بتوانیم یک نهال میوه در گلدان خانه داشته باشیم و همچنین می توانیم با این حرکت یک نهال خوب در گلدان پرورش دهیم و از میوه آن استفاده نماییم دیگر نیاز نیست برای خرید نهال روانه بازار شویم.

 

روش و اصول پرورش درخت میوه

 

در واقـع زنـدگی آپارتمـان امـروزه ایـن شـرایط را ایجـاد کـرده که نـمی توانید فـضای سبـزی در خـانه داشـته بـاشید و تنـها قـادر خـواهید که به داشتـن چـندین گـیاه کـوچک آپارتـمانی اکـتفا نـمایید. در حالت کلی داشـتن باغـچه ای هـر چـند کـوچک کـه در آن دو الـی سـه درخـت میـوه و مـقداری سبزیجـات و صـیفی جـات کـاشته اید بـرای اغـلب افـراد تبدیـل به آرزویـی دسـت نیافتنـی شـده اسـت.

 

امـروزه روش کـاشت درخـت در گـلدان یا هـمان بـاغبانـی گـلدان به کـمک شمـا آمـده تا در زندگـی آپارتمـانی نیز از داشـتن درخـتان مـیوه مـحروم نشویـد. می تـوانید با استفـاده از این روش درخـتان مـیوه را در فضـای گلـدان پـرورش دهـید و زمـانی که درخـت به بار نشسـت از مـیوه آن که حاصـل دسـت رنـج خـودتان است، نهـایت لـذت را ببرید. به صـراحت مـی توان گـفت که کاشـت درخـت مـیوه درون گـلدان با رعـایت چـندین نـکته بسیـار راحـت خـواهد بـود.

بهتـر اسـت بـدانید که کاشـت درخـتان مـیوه در گـلدان بدیـن مـعنی اسـت که شـما مـی توانید هـر گیـاهی را درون ظـرف با سـایزی مناسـب پـرورش دهـید که در این مـواقع بهتـر است بـزرگ تـرین ظـرف را انتخـاب نـمایید. در واقـع کـاشتن درخـت مـیوه درون گلـدان هایی که ظـرفیت شـان کـمتر از ۵۷ لـیتر است بسیـار اشتبـاه خـواهد بـود.

هـمچنین از جنـس گـلدان انتخـابی نیز نبـاید غفـلت کـنید زیرا گلـدان مـورد نظـر باید منـاسب گیـاه و مـحیط زنـدگی تان باشـد. به صـراحت می تـوان گـفت که منافذ گلـدان سفـالی زیاد اسـت و نمـک درون آن رسـوب خـواهد کرد و در نـهایت باعـث بروز مشـکلات باکـتریایی در گـیاهتان خـواهد شد. ظـروف چـوبی نیز عمر کـوتاهی دارند اما در مقـابل گـلدان های پلاستیـکی سبـک بهترین انتخـاب بـرای کاشت درخـت میـوه خـواهند بود.

 

چه فصلی بکاریم

 

اگر قصد دارید پرورش درخت در گلدان را انجام بدهید بهترین فصل برای این کار فصل بهار می باشد اما حتما این نکته را به خاطر داشته باشید قبل از انجام هر کاری باید اصول و روش آن را بدانید بهتر است قبل از کاشت نهال در مورد این موضوع با یک مشاور و متخصص حرفه ای صحبت کنید(تیم فروشگاه نهال سیروس می تواند به شما به صورت رایگان مشاوره و راهکار ارائه دهد).

شما می تـوانید به مـنظور تقـویت رشـد گـیاهتان نـیز از کـود هایـی با کـیفیت کـه درصـد نمـک سـدیم آن پـایین اسـت، استفـاده نمـایید زیرا نمـک سـدیم زیـاد درون گلـدان به تـدریج سـم تـولید خـواهد کرد. بـهتر اسـت از گیـاهانی برای کاشـت در گلـدان استفـاده کنید که قابـلیت محصـول دهـی در فضـای گلـدان را داشـته باشنـد.

 

درختان میوه مناسب برای کاشت آنها در گلدان

 

همه می دانیم که با کاشت نهال در یک محیطی آن نهال شروع به رشد و پرورش می کنند اما در انتخاب نوع آن باید دقت کنیم ما باید نهالی بکاریم که در آن بیشترین سود و منفعت را کسب می کنیم پس در انتخاب نهال حتما دقت لازم را داشته باشد.

 

بلوبری

 

این مـیوه بـومی منـاطق آمـریکای شمـالی بـوده است و در بـرابـر بیمـاری و آفـات مختـلف مقاومت خوبی را دارد. ایـن گیـاه مـی تواند تا بیست سـال مـحصول دهـی داشتـه بـاشد و هـمچنین بـوته هـای تـولید شـده از آن عـلاوه بر تـولید مـیوه چشـم انـداز جـذاب و دیـدنی هم ایجـاد خـواهند کـرد. در واقـع شـاخ و بـرگ هـای این درخـت در طـول فصـل پـاییز به رنـک قـرمز مـایل به زرد و در فصـل بهـار نیز با تـولید گـل های سفیـد زیبـایی خـانه و آپـارتمان را دوچنـدان خـواهند کـرد.

بـرای کـاشت این درخـت میـوه در گـلدان نـیاز به گـلدانی با عـرض پنجاه سـانتی متر و هـمچنین عمـق چهل و پنج سـانتی مـتر داریـد. هـمچنین خـاک مـورد استفـاده بـرای کـاشت نیز بایسـتی یک خـاک سبـک با زهـکشی کامـلا منـاسب باشـد.

 

 

توت فرنگی

 

توت فرنـگی را می توان یک گیاه گـلدان ایـده آل بـرای پـرورش در داخـل آپارتمـان و گـلدان دانسـت کـه یـکی از بـهترین مـزیت هـای آن بـرداشت مـیوه آن هم دو مـرتبه در طـول سـال خـواهد بود. در واقـع می توانیـد دو مـرتبه در طـول سـال یـکی در خـرداد ماه و دیـگری در اواخـر فـصل تابستـان اقـدام به بـرداشت مـحصول این مـیوه خـوشمزه نمـایید.

تـوصیه مـی شود که بـرای کـاشت ایـن درخـت مـیوه از یـک گلـدان با عـرض چهل و پنج سـانتی متر که مـی تواند ده الی دوازده بـوته تـوت فـرنگی را در بر بگیـرد استفـاده نـمایید. هـمچنین بـهتر اسـت از خـاکی استفـاده نمـایید که حـاوی مقـداری کـود دامـی نیز باشـد.

 

لیست نهال هایی که می توان به آسانی از آنها در گلدان خانه استفاده نمود به شرح زیر می باشد.

  • نهال گوجه فرنگی
  • نهال پرتقال زینتی
  • نهال انجیر
  • نهال آناناس
  • نهال گیلاس
  • نهال انار
  • نهال تمشک
  • نهال هلو
  • نهال آلو
  • نهال نارنگی و…

 

خلاصه

 

خوب همه می دانیم که پرورش درختان کمی فوت و فن خود را می خواهد پس با دقت و با تحقیقات کامل این کار را انجام بدهید تا در محیطی آپارتمانی طعم و لذت نگهداری از این نهال های میوه جذاب را داشته باشید تیم فروشگاه نهال سیروس در تمامی مراحل همراه شما می باشد در صورت مشاوره با ما در ارتباط باشید.

 

 

دیگر مطالب وبسایت

 

 

محصولات فروشگاه نهال سیروس

 

 

فروشگاه نهال سیرویس مجموعه ای متشکل از کارشناسان مجرب در حوزه های تخصصی نهال و گیاه و خدمات، همواره در تلاش است. تا خدمات با کیفیتی به شما ارائه دهد.

برای سفارش نهال و گیاه با شماره های ۰۹۱۲۲۱۲۷۶۹۸ ، ۰۲۱۷۶۳۰۸۱۰۲ تماس بگیرید.

موفق باشید.