با میوه انار و خواص آن بیشتر آشنا شوید

 

میـوه‌ای که به آن القـابی مـانند یـاقوت چـرمینه پـوش و یا جـواهر خـوراکی نیـز داده شـده و ظاهـر شگـفت انـگیز آن مـی‌تواند هـر چـشم و دلـی را وسـوسه کـند. هـنوز به طور دقـیق نمـی‌دانیم که خـواص انـار، بـاعث شهـرت و تقـدس آن بـوده یا تقـدس آن در ادیـان مختـلف خـاورمیانه سـبب شهـرت آن در جـهان شـده اسـت؟

 

با میوه انار و خواص آن بیشتر آشنا شوید

 

انار از جـمله مـیوه‌های شـگفت انـگیز جـهان اسـت که بـسیاری از مـردم در کـشورهـای مخـتلف حـتی از دیـدن آن نیز تعـجب مـی‌کنند! با این حـال در جـامعه ایـران نـه تـنها بسیـار رایـج و مـتداول اسـت، بلکـه در سـنت‌هـای مـختلفی مـانند شـب یلـدا نیز، نقـشی اسـاسی ایـفا مـی‌کند.

هـر آنچـه هـست، بـاید بـدانیم که وقتـی درباره خـواص انـار صـحبت مـی‌کنیم، در واقـع دربـاره جـادوی حـقیقی طـبیعت حـرف مـی‌زنیم. مـیوه‌ای که نـامش با افسـانه‌ها و قـصه‌ها درآمـیخته و نمـادی از تقـدس در تمـام دوران بـاستان بـوده اسـت. در این مـقاله درباره ویـژگی‌ها، مـواد مـغذی و فـواید انار، مـطالب کامـلاً مـستند و عـلمی را در اخـتیار شـما قرار خـواهیم داد.

 

تاریخچه و ویژگی های درخت انار:

 

ایـن گیاه از تـیره حـناییان و از خـانواده‌ای به نـام خـود یعـنی انـاریان اسـت. درخـتی که با نـام عـلمی Punica granatum به گـواه تاریـخ یکـی از قـدیمی‌تـرین میـوه‌های رام شـده تـوسط انسـان اسـت. درخـت انار با شـاخه‌هایی نـازک و مـتعدد، با خـارهایی بـلند و تـیز بر روی سـاقه و بـرگ‌هایی کـوچک و کـشیده شنـاخته مـی‌شود. بـرگ‌هایی چـرمین، سـبز رنـگ و چـین خـورده دارد و گلـی سـرخ و کـوچک بر روی سـاقه آن مـی‌روید.

درباره خـاستگاه انـار، تمـامی شـواهد و مـطالعات نشـان مـی‌دهد که فـلات ایران (از شـمال هـند کنونی، افغـانستان، ایـران، تـرکیه و عـراق) محـل پیـدایش ایـن گیـاه شـگفت انـگیز اسـت. همـچنین ادیان مـختلف ایرانـی و عـبری در کتـب مـقدس و نـگاره‌های مختـلفی از این میوه مـقدس یاد کـرده‌اند که سـندی بـرای بـومی بـودن این مـیوه در مـنطقه فـلات ایـران بـوده است.

هر چند که قدیمی‌ترین آثار مـکتوب که در آن‌ها به مـیوه انار اشـاره شده مـربوط به مـصر باستـان است، اما از آنـجایی که نـام و خـواص انار در این اسـناد تاریـخی ریـشه پـارسی دارد، بنـابراین احـتمال بسیـار زیادی وجـود دارد که در هـمان زمان نیز مـیوه انار از هـمین ناحیه ایـران به مـصر آورده شـده باشد. به هـمین خـاطر است که مـی‌گوییم تمـامی شـواهد، گـواه بر بـومی بـودن انار در ایـران هستند.

هـمچنین در دین یهود نیز انار نمـادی از ارض مـوعود بوده و نمـاد شهر مـقدس اورشلیـم به شـمار مـی‌رفته اسـت. در دیـن اسـلام نیز انار را به عنـوان میوه‌ای آسـمانی و بهشتـی مـی‌شناسند و هـمچنین مـسیح نیز از این مـیوه به تقـدس و نیکـی یاد کرده است.

 

ویژگی‌های ساختاری میوه انار:

 

مـیوه انار سـاختاری مـنحصر به فرد دارد که آن را از تمـامی مـیوه‌های دیـگر جـدا مـی‌کند. جالـب اسـت بـدانید که انـار در بسیـاری از کشـورها وجـود نـدارد و اغـلب مـردم جـهان هنوز هـم ممکن است با دیـدن این مـیوه به کلـی تعـجب کـنند! به این جـهت که با وجـود حـجم گسترده صـادرات، به‌ خـاطر خـواص انار، حـجم زیـادی از این میـوه در صـنایع مـختلف استفـاده شدـه و تبدیل به محـصولات مـختلف خـوراکی، بهـداشتی، آرایـشی و حتـی دارویـی مـی‌گردد.

جنس پوست بیرونی چرمی و براق انار به سبب ازدیاد فیبر گیاهی و تراکم بالای بافت آن، سخـت و مستحـکم است و پوسـته‌های داخـلی نرم‌ و مـتعددی نیز در درون آن دارند که پیرامون دانه‌های مـیوه را پوشانده‌اند. جالب است بدانید که هم پوسته سـخت بیرونی و هم پوسته نرم داخلی انار دارای فواید بسیاری هستند که می‌توان از آن‌ها نیز برای سـلامتی و یا مـصارف دیـگری که در ادامه خواهیم گفت بهره برد.

رنگ پوسته نرم داخلی انار کرم روشن است؛ اما پوست بیـرونی آن مـی‌تواند از کرم، قرمز روشن، قرمز تیره و حتی مشکی متفاوت باشد. همچنین دانه‌های داخلی انار نیز می‌توانند از سفید تا سرخ تیره متفاوت باشند. طعم این دانـه‌ها نیز از ترش تا شیـرین مـتفاوت است. در واقع خواص انار به خاطر دانه‌های خوشرنگ، آبدار و خـوشمزه در دل خود نیز هسـته سفید رنگی دارند، بوده که دارای خـاصیت درمانی شـگفت انگیزی است.

ساختار تماشایی و شـکل ظاهری زیبای انار باعث شده که به آن الـقاب جالبی مانند یاقوت چـرمینه پوش و یا جـواهر خوراکی را نیز بدهند. پوسته نرمی که دانه‌های آبدار انار را احاطه کرده باعث حـفاظت از آنان می‌شود؛ به طوری که ممکـن است اناری با پوسته بیرونی خـشک شده را بگشایید و در درون آن دانه‌هایـی کاملاً تازه و آبدار بیابید.

 

بزرگترین تولیدکننده‌های انار در جهان:

 

سالانه نـزدیک ۲ میلیون و پانصد هزار تن انار در کـشور های مـختلف جهان تولید می‌شود که ایران با بیش از یک میلیـون تن تولید سالانه، در رتبه نخست تولید و صادرات انار در جهان قرار دارد. به خاطر خـواص انار، تولیدات ایرانی علاوه بر مصارف خوراکی برای تولید دارو، لوازم بهـداشتی و آرایشی و همچنین محصولات و فرآورده‌های غذایی نیز به دیگر کشورهای جـهان صادر می‌شود. محصولات پر خـاصیت انار مانند آب انار، رب انار، لواشـک انار و… نیز در ایران از این محصول تولید می‌شوند.

بعد از ایران، کشورهای هند، ترکیه، چین و ایالت متـحده آمریکا به ترتیب بیشترین نرخ تولید انار در جهان را دارنـد؛ اما با این حال کشـورهایی مثل ترکیه و چین، همچنان خریدار برخـی از ارقام انار ایرانی نیز هستند. هـمچنین از پـوست انار و گل آن نیز در صنایع رنگ سازی و رنگرزی استفاده مـی‌شود.

 

 

‌مواد مغذی تشکیل دهنده خواص انار:

 

در واقـع فواید انار به خاطر مواد مـغذی موجود در آن بوده و به احتـمال زیاد یکی از دلایلی که ادیان مـختلف مانند زرتشت، یـهودیت، مـسیحیت و اسـلام این مـیوه را بهشتی می‌دانند نیز همین موضوع باشد. در هر صد گـرم انار می‌توان مواد مغـذی زیر را یافـت:

 • ۸۳ کیـلوکالری انرژی
 • ۷ گرم کـربوهیدرات
 • ۷ گرم قـند
 • ۴ گرم فـیبر
 • ۷ گرم پـروتئین
 • ۲ گرم چـربی گیاهی (روغن دانه انار)
 • ۲۳۶ میلـیگرم پتاسیم
 • ۳۶ میلیـگرم فسفر
 • ۳۵ میلیـگرم روی
 • ۳۰ میلیـگرم آهن
 • ۱۲ میلیـگرم منیزیم
 • ۱۰ میلیـگرم کسلیم
 • ۱۰ میلیـگرم ویتامین C
 • ۲ میلیـگرم انواع ویتامین B

مـواد مغذی فـوق مـی‌توانند تاثیرات شـگفت انگیزی بر روی ارگان‌های مـختلف بدن داشته و تاثیرات بسیـاری بر روی سـلامتی بگذارند. مـقادیر زیاد فیبر، آهن، کربوهیدرات، پروتئین و چـربی مفید گیاهی، پتاسیم، فـسفر و… به نوعی خاصیت انار را بسـیار متنوع و کاربردی نـموده است. در ادامه تاثیرات و خـواص انار روی ارگان‌های مـختلف بـدن را همراه با شما برمی شمریم.

 

دیگر مطالب وبسایت

 

 

محصولات فروشگاه نهال سیروس

 

 

فروشگاه نهال سیرویس مجموعه ای متشکل از کارشناسان مجرب در حوزه های تخصصی نهال و گیاه و خدمات، همواره در تلاش است. تا خدمات با کیفیتی به شما ارائه دهد.

برای سفارش نهال و گیاه با شماره های ۰۹۱۲۲۱۲۷۶۹۸ ، ۰۲۱۷۶۳۰۸۱۰۲ تماس بگیرید.

موفق باشید.