اهمیت باغداری در فصل زمستان

 

فصل زمستان در باغـداری از اهمـیت زیادی برخـوردار است. باغداری در فصـل زمستان یکـی از بهترین زمـان ها برای تقـویت درختان و آمـاده سازی آنها برای شـروع فصـل بعد و همـچنین مبـارزه با فـرم های مختلف زمـستان گذران آفـات و بیماری می باشد. اصـول باغداری در زمستان و نـکاتی که باید در این فصل برای باغ انجام داد به شرح زیر است:

 

 

انجام آزمایش خاک از اصول مهم باغداری در زمستان:

 

فصل زمستان که درختان در حـال خواب هستند و ریشه فعـالیتی ندارد یکی از بهترین زمـان ها برای کوددهی و تامـین کمبودهای درختـان بوده تا فصـل جدید با قـدرت شروع به رشد و نمو کنند. قبـل از کوددهی باید از مـیزان عناصر در خاک، کمـبودها و بیش بودها اطـلاع داشت و با توجـه به آن برنامه غـذایی درستی را برای تغذیه درخـتان اجرا کرد. با انجـام آزمایش خاک در زمستان قـبل از کوددهی می توانید اطـلاعات کافی در مـورد میزان عناصر مـوجود در خاک بدست بیـاورید و تغذیه درسـت و اصولی برای درختان را اجـرا کنید.

 

باغداری در فصل زمستان و چالکود درختان:

 

بعد از تفسیر نتیجه آزمایش خـاک می توانید نسبت به کـوددهی اقدام کنید. بهترین روش برای رسـاندن مواد غذایی به درختان در زمستان چالـکود می باشد. در اطراف درخـتان به انـدازه سایه انداز آنها باید تعـدادی چاله حفـر شوذ و چاله ها با انواع کود مانند تـرکیبات سولفاته و کود دامـی پوسیده پر شود. ریشه در طول فصـل زمستان به مرور برای جـذب مـواد غذایی به سمت آنها حـرکت می کنند و با جـذب و ذخیره ی آنها در خود فصـل بهار با توان بیشتری به رشـد و گسترش خود ادامه می دهد.

 

رنگ آمیزی تنه با محلول بردو در زمستان:

 

برای محافظت از تنه درختان در برابر سرمازدگی، آسیب جوندگان، اختلاف دمای شبانه روز و همچنین درمـان بیماری قارچی شانـکر و شیره دادن تنه درختان، باید آنهـا را با محـلول بردو رنگ آمیزی کرد. از قسمت پاییـن تنه و نزدیک خـاک تا جایی که شـاخه ها روییده شده با محـلول بردو آغشته نمایید. بردو عـلاوه بر درمان بیماری شـانکر از تنه درختان در برابر تنش سرمایی محـافظت می کند.

 

هرس درختان:

 

حذف و هرس شـاخه های آسیب دیده، زخـمی یا دارای آلودگی در فصـل زمستان که درختان در حـالت خواب هستند مـی تواند در کاهش جمعـیت آفات در فصـل پیش رو تا حـددوی موثر باشد. توجه داشته باشید که شـاخه های هرس شده را به بیرون باغ برده معـدوم کرده یا بسوزانید. گاهـی هرس زمستانه یا هـرس خشک به منظور بریـدن و حذف شـاخه های اضـافی انجام می شود با انـجام این کار در فصل رویش شاخه ها با فاصـله بهتری نسبت به هـم قرار دارند و نور خـورشید به طـور کامل به همه قسمت های درخـت می تابد و تهـویه بین شاخه ها به درسـتی صـورت می گیرد.

 

یخ آب زمستانه یکی از اصول باغداری در زمستان:

 

آفات و بیماری ها به فـرم های مختلف در خـاک و زیر زمین زمـستان گذرانی مـی کنند. یکی از روش های کاربـردی برای مبارزه با زمـستان گذرانی آنها یخ آب زمـستانه می باشد. یخ آب یا آبیاری غرقابـی یک روز قبل از اینکه دمای هوا به سرمای قابـل توجهی (منفی ۷ درجه سانتی گراد) برسـد در از بین بردن بسیاری از تخـم ها، لارو ها و حشـرات کامل و کنترل بیماری های قارچی و بـاکتریایی بسیار موثر می باشد.

غرقاب کردن خاک درخـتان منجر به یخ زدن سطـح خاک شده و مانع از تنفس کـرم‌ها و آفات می‌شود. به عـلاوه باعث بهبود خـواص فیزیکی و ایجاد تخـلخل در خاک مـی شود. همـچنین یخ آب به عنـوان یک عایـق عمل کرده و در سـرمای شدید محـیط اطراف ریشه را گـرم نگه می دارد و از سـرمازدگی ریشه درختان جلوگیری می کند.

 

اهمیت و نقش یخ آب زمستانه در کنترل آفات

 

با غرقاب کردن خاک اطراف ریشه و پس از یخ زدن آب در بخش‌های بالای خاک، میزان هوای درون خاک به شـدت کاهش یافته و بخشی از آفـات و کرم های خاکزی نیز بر اثر کمـبود هوا از بین می‌روند.

بخـشی از آفات که در بین باقیـمانده های گیـاهی زمستان را مـی‌گذرانند نیز ممکن اسـت بر اثر ایـجاد کریستال های یـخ و آسیب به جـلد بدن آن‌ها از بیـن بروند.

به عنوان مـثال، در مورد کرم سفـید ریشه که در سال های اخـیر باعث خسارت های فراوانی شده است مـی‌توان با استفاده از یـخ آب زمستانه، بخـش زیادی از آن‌ها را نابـود کرده و جمعیت آفـت را به خـوبی کنترل نمود.

 

تأثیر یخ آب زمستانه بر بهبود خصوصیات فیزیکی خاک

 

یخ آب زمستانه عـلاوه بر اینکه مـی‌تواند باعث کاهـش شدید آفات شود مـی‌تواند در بهبود خصـوصیات فیزیکی خاک هـم مؤثر باشد. زمـانی که آب به داخـل خـاک نفـوذ مـی‌کند و خلل و فرج خاک را پر می‌کند، در صـورتی که بر اثر کاهش دما شـروع به یخ زدن نماید، حجـم ذرات آب افـزایش یافته و باعـث جدا شدن ذرات خـاک از هـم می‌شود، این اتفـاق خصوصـاً در مورد خاک های رسـی و سنگین بسیار سـودمند است و با افـزایش تخلخل در بین ذرات خـاک، نفوذ آب و هوا به درون خـاک بیشتر گردیده و جـذب مواد غذایی نیز در این خاک ها افزایش خواهد یافت.

 

اهمیت باغداری در فصل زمستان
اهمیت باغداری در فصل زمستان

 

سمپاشی زمستانه:

 

همانطور که گفته شد بسـیاری از آفات گیاهی زمـستان را به صورت تخـم یا حشره کامـل روی درختان یا زیر پوشـته درختان سپـری می کنند (مانند تخم شته زرشک، حشره کامل و پوره های بالشک پسـته، شته ها و سپـردارهای درختان میوه هسته دار، کنـه های درختان هسته دار و دانه دار و…) بنابراین سم زمسـتانه یکی از مهم ترین اقدامات باغداری در فصل زمستان بوده و سمـپاشی زمستانه در اوایل اسـفند ماه (دو هفته قبل از بیدار شدن درختان) مـی تواند نقش مـهمی در کنترل اینـگونه آفات داشته باشد.

در طول فصل چـون درختان در حال رشـد هستند برای مبارزه با این آفات میزان دز مصـرفی سـموم را کاهش می دهند تا آثار مخربـی روی درختان و عملکرد آنها نداشته باشد. اما در زمستان چون درخـتان در حال خواب هستند می توان میـزان دز مصرف سموم را افـزایش داد و فرم زمستان گـذران آنها را که با شـروع فصل به درختان آسیب مـی زنند را از بین برد. برای سمپاشی زمستانه از سـموم حشره کش دیازینون، اتیون، دورسبـان به همراه روغـن ولک با میزان دز تعیین شده توسـط کارشناس استفاده کنید.

 

دیگر مطالب وبسایت

 

 

محصولات فروشگاه نهال سیروس

 

 

فروشگاه نهال سیرویس مجموعه ای متشکل از کارشناسان مجرب در حوزه های تخصصی نهال و گیاه و خدمات، همواره در تلاش است. تا خدمات با کیفیتی به شما ارائه دهد.

برای سفارش نهال و گیاه با شماره های ۰۹۱۲۲۱۲۷۶۹۸ ، ۰۲۱۷۶۳۰۸۱۰۲ تماس بگیرید.

موفق باشید.